Home.
Ligging & Tips.
Info & Prijzen.
Reservatie.
Foto's.
Adres.
Geschiedenis.
Links.
Vakantiewoning
Copyright @ 2010-2011 - All rights reserved - Dillenhof – Powered by SyJo

Huurvoorwaarden vakantiewoning “Dillenhof”


1. Onderwerp

 

De verhuurder geeft in huur aan de huurder het woonhuis gelegen, Klauwenhofweg 48 of 50 te 3680 Maaseik.

 

2. Aanvaarding “goede staat”

 

De verhuurder biedt de woning aan en de huurder aanvaardt het goed in de staat zoals het zich bevindt, in goede staat van onderhoud, veiligheid, hygiëne en bewoonbaarheid en conform zowel aan de Koninklijke als de lokale wetten en besluiten die van toepassing zijn.

 

3. Bestemming en gebruik

 

3.1 Het goed is exclusief bestemd voor bewoning op basis van seizoensverhuring. De huurder kan van deze woning niet zijn hoofdverblijfplaats maken. Elke wijziging door de huurder aan de bestemming of het gebruik van het goed is niet toegestaan.

3.2 Het vakantiehuis heeft voorzieningen en slaapplaatsen voor maximaal 7 personen.

3.3 Staat van het goed : Het verhuurde goed wordt voor ingebruikname volledig gepoetst en in een nette staat gebracht. Bij het verlaten van de woning dient het huis terug in een nette staat afgeleverd te worden.
Dit wil zeggen dat de afwas gedaan is, alle gebruikte huishoudelijke apparatuur en het sanitair schoongemaakt is en de bedden achtergelaten worden zoals u ze gevonden heeft. Bij niet naleven van deze voorwaarden kunnen extra schoonmaakkosten aangerekend worden.

 

4. Overdracht en onderverhuur

 

Het is de huurder niet toegestaan noch zijn rechten over te dragen noch het pand te verhuren aan derden.

 

5. Betaling en voorwaarden

 

5.1 De huurprijs staat vermeld op: http://www.dillenhof.be

Alvorens een boeking definitief wordt, dient er 30% van de huurprijs betaald te worden. Het restant van de huurprijs dient minstens 6 weken voor ingebruikname van het goed betaald te worden.

5.2. De verplichting van de verhuurder om toegang tot het goed te verschaffen wordt uitgesteld tot de huur volledig aantoonbaar betaald is.

5.3 Bij niet-tijdige betaling is de huurder in verzuim. De verhuurder stelt hem hier per mail van op de hoogte. Hij heeft dan alsnog de mogelijkheid het verschuldigde bedrag binnen de 7 dagen te voldoen. Indien de betaling ook dan uitblijft, wordt het huurcontract geannuleerd op de dag van het verzuim. Het vooruitbetaalde bedrag van 30% geldt dan als annuleringskost.

5.4 Indien de huurovereenkomst binnen 6 weken voor de dag van aanvang tot stand komt, moet terstond de gehele huurprijs worden voldaan.

5.5 De verhuurder behoudt zich het recht de overeenkomst op te zeggen wegens gewichtige omstandigheden. In dat geval wordt de huurder zo snel mogelijk op de hoogte gesteld van de annulatie van het huurcontract en zal deze binnen twee weken na annulatie de reeds betaalde huur teruggestort krijgen.

 

6. Verbruik en kosten

 

6.1 De vaste kosten zijn inbegrepen in de huurprijs : Dit zijn de kosten voor het normale verbruik van water, elektriciteit en verwarming.

6.2 Bed- en keukenlinnen is niet voorzien in de huurprijs.

Te voorzien bedlinnen is: hoeslaken, kussensloop en dekbedovertrek
Afmeting éénpersoonsbedden: 90cm x 200cm.
In geen geval mogen de bedden gebruikt worden zonder extra bedlinnen. Bij niet naleven van deze voorwaarden kunnen extra schoonmaakkosten aangerekend worden.

6.2 De huurder verbindt er zich toe het verhuurde goed en zijn inhoud in alle situaties te behandelen als een goede huisvader. Dit betreft o.a. het sluiten van ramen, veluxramen en deuren bij wind of regen, het afsluiten van de woning bij afwezigheid en het redelijk verbruiken van water, elektriciteit en verwarming. Bij overmatig verbruik zal dit verrekend worden met de betaalde huurwaarborg.

 

7. Afvalverwerking

 

7.1 De huurder verbindt er zich toe om zijn afval correct te sorteren.

7.2 Te volgen procedure:

Etensresten in het groene bakje en ledigen in de gemeenschappelijke composthoop. Deze is te bereiken langs de Klauwenhofweg op het einde van het domein, door het groene poortje aan de linkerkant.
Te verzamelen in de garage:
Glas (lege flessen & potten dienen uitgespoeld) in de voorziene bak en papier &  karton in de voorziene bak.

In de container die zich op de binnenplaats bevindt en waarvan u een sleutel ontvangt bij aankomst: restafval en PMD. De PMD dient u zo klein mogelijk te maken om ruimte te sparen.

 

8. Huurwaarborg

 

8.1 Om een goede afloop van het huurcontract te verzekeren betaalt de huurder een huurwaarborg ten bedrage van 100 euro aan de verhuurder alvorens hij het goed in gebruik mag nemen. De huurwaarborg wordt gezamenlijk met de huurprijs betaald.

8.2 De verplichting van de verhuurder om toegang tot het goed te verschaffen wordt uitgesteld tot de huurwaarborg volledig aantoonbaar betaald is. Bij gebreke van betaling zal de overeenkomst op de ingangsdatum als ontbonden worden beschouwd. De huurwaarborg staat volledig los van de te betalen huur.

8.3 Wanneer zowel huurder als verhuurder akkoord zijn kan na de huurperiode deze waarborg aangewend worden om eventuele tekortkomingen te verrekenen.

8.4 Wanneer er geen schade is vastgesteld zal de huurwaarborg binnen de week na de huurtermijn teruggestort worden op de bankrekening van de huurder.

 

9. Aansprakelijkheid huurder

 

9.1 De huurder is aansprakelijk voor schade aan het vakantiehuis toegebracht door hemzelf en/of door zijn reisgenoten dan wel bezoekers. Hij is gedurende de huurperiode verantwoordelijk voor het huis en hij verplicht zich het huis netjes en schoon te houden.


9.2 De huurder is verantwoordelijk voor alle vormen van schade inclusief aan inboedel zoals op het einde of na de verhuurperiode door de verhuurder wordt vastgesteld.

9.3 Alle schade dient voor vertrek van de huurder aan de verhuurder gemeld te worden.

9.4 Wanneer er geen schade is vastgesteld zal de huurwaarborg binnen de week na de huurtermijn teruggestort worden op de bankrekening van de huurder.


 

10. Bezoek van de verhuurder

 

Het is de verhuurder toegestaan, door middel van een afspraak met de huurder, het goed te bezoeken met als doel na te gaan of alle verplichtingen uitgevoerd worden, rekeninghoudend met het privé-leven van de huurder.

 

11. Verantwoordelijkheid bij ongevallen en inbraak

 

11.1 De verhuurder is niet verantwoordelijk voor ongevallen die in en/of rondom het domein gebeuren.

11.2 De huurder is verantwoordelijk voor diefstal van en schade aan de inboedel als de diefstal gebeurt zonder sporen van inbraak. Bij diefstal zonder sporen van inbraak, bijv. door het niet afsluiten van ramen en deuren bij afwezigheid, is de huurder aansprakelijk voor de geleden schade.

 

12. Allerlei


12.1 De verhuurder behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen door middel van errata.

12.2 De verhuurder is onder geen enkele voorwaarde aansprakelijk en verantwoordelijk voor ontstane schade aan alle betrokken personen of roerende- en onroerende goederen.

12.3 De afzonderlijke huurinstructies maken integraal deel uit van deze overeenkomst. Gelieve alle bepalingen strikt te volgen.

 

De betaling van het voorschot en/of de huurprijs geldt als bewijs van aanvaarding van deze huurovereenkomst.